top of page

Aquest lloc web és titularitat de:

KNOWTECH TRAINING, SL Unipersonal

CIF: B66107624

Avda. Diagonal, 188-198 5ºB

08018 Barcelona

Tel. 93 486 06 55

Correu electrònic:  info@knowtech.es

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 43915, Foli 146, Full B441761.
 

DOLÇ DE NUBE és una marca registrada, propietat del grup KNOWTECH.


Per accedir als serveis que s'ofereixen a través d'aquest website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal, és per això i, en compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre la protecció de dades de caràcter personal que us fem coneixedor que les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de KNOWTECH el Responsable del Fitxer del qual és l'empresa mercantil KNOWTECH TRAINING, SL Unipersonal (d'ara endavant, KNOWTECH) proveïda de CIF: B66107624.

 

Per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis us informem que les vostres dades personals seran tractades per a la prestació del servei per vostè sol·licitat,  així com per a la realització de campanyes promocionals, ofertes o publicitat dels nostres productes.


Amb l'acceptació de les presents condicions sobre el tractament de dades personals, vostè (d'ara endavant, l'usuari) garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.dulcedenube.com  i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a DOLCE DE NUBE, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a DOLCE DE NUBE oa tercers. Així mateix, en cas que la manca d'algunes dades o que aquestes siguin incompletes comporti la no possible formalització de qualsevol servei contractat amb DOLCE DE NUBE, això no podrà comportar cap mena de responsabilitat a DOLCE DE NUBE, sent única i exclusivament responsabilitat de l'usuari.

 

DOLCE DE NUBE no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet vinculades a DOLCE DE NUBE, i les fonts d'obtenció d'aquesta informació són les responsables sobre aquesta informació.


Amb els límits establerts a la llei, DOLÇ DE NÚVOL  no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les pàgines d'Internet que es reprodueixin en aquest website. Els continguts i la informació de les pàgines d'Internet de DOLCE DE NUBE estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. Tanmateix, els continguts i la informació no vinculen la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.


Aquest web pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, DOLÇ DE NUBE no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de DOLCE DE NUBEo els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de DOLÇ DE NUBE.


Així mateix, us informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, dirigint-vos a KNOWTECH TRAINING, SL Unipersonal, Avda. Diagonal, 188 5ºB - 08018 Barcelona o bé enviar un correu electrònic a  info@knowtech.es .


Així mateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè DOLÇA DE NÚVOL  us pugui trametre comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat  de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions podeu adreçar-vos a DOLCE DE NUBE, a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@knowtech.es, manifestant la vostra voluntat.


L'usuari consent expressament que les seves dades puguin ser comunicades per DOLCE DE NUBE, a empreses del Grup de KNOWTECH, amb les finalitats indicades anteriorment. Mitjançant l'acceptació del que disposa aquest avís legal, es dóna per notificat de forma expressa, atorgant el seu consentiment, per a la comunicació de la cessió de dades a les entitats indicades a l'Annex “Empreses del Grup”.

 

DOLÇ DE NÚVOL  es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'aquesta, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis continguts.


En cap cas DOLÇ DE NUBE, els seus sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l'ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per oa través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

 

DOLÇ DE NÚVOL  no es fa responsable de les webs no pròpies a què es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un enllaç o accés a un web no propi serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de l'usuari. DOLÇ DE NUBE no recomana ni garanteix cap de la/les informació/ns obtinguda/des per oa través d'un enllaç, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un enllaç, tant en connectar a la web de DOLCE DE NUBE com en accedir a la informació de altres webs des de la mateixa.

 

 

COOKIES

En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la informació següent: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va triar en la primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre programa navegador. No obstant això, DOLÇ DE NUBE no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.


 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de DOLÇ DE NUBE. Els continguts subministrats per DOLCE DE NUBE estan subjectes als drets de propietat intel·lectual, industrial i els drets d'explotació i són titularitat d'aquesta o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. En conseqüència,  l'adquisició d'un producte o servei, DOLÇ DE NÚVOL  no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, reservant-se DOLÇ DE NÚVOL  tots aquests drets.

La reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada per KNOWTECH , són propietat exclusiva d'aquesta, llevat que s'especifiqui expressament una altra cosa.

 

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per KNOWTECH, els seus cessionaris o llicenciats, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

 

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de DOLCE DE NUBE l'ús que l'usuari pugui dur a terme sobre això, recaient la responsabilitat exclusiva persona.

 

La cessió dels drets esmentats precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que l'usuari no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.


La propietat intel·lectual s'estén, a més a més del contingut inclòs a KNOWTECH, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

DOLÇ DE NUBE ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, DOLÇ DE NUBE no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, consegüentment, no s'hi ha de confiar com si ho fos. DOLÇ DE NUBE declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió a la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

 

Només per ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de DOLCE DE NUBE.


 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent, li pugui correspondre.

bottom of page